Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

FÖRENINGENS STADGAR 

(Fritt översatt, de officiella stadgarna hittar du här)


1.       Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Hylätyt Lapset Ry (inofficiellt HyLa Ry) och dess hemort är Helsingfors. 

 

2.       Syfte och verksamhetens art

Föreningens syfte är att främja övergivna och fattiga barnes samt fattiga familjers mentala och fysiska välmående, samt sträva till att förbättra deras livskvalitet.

 

Hylätyt Lapset Ry förverkligar sina mål genom att:

-          utöva humanitärt biståndsarbete

-          ordna materialinsamlingar och leverera de donerade sakerna till målgruppen

-          utöva stödverksamhet som baseras på frivilligarbete

-          utöva informations-, upplysnings- och pubiceringsverksamhet

-          samarbeta med andra föreningar och samfund

-          fungera på andra motsvarande sätt för att förverkliga sina mål

För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot donationer, understöd och testamenten, samt ordna lotterier och pengainsamlingar när den fått tillstånd för det. Föreningen kan äga fast eller lös egendom som är nödvändig för verksamhetens utövande.

3.       Medlemmar

Vem som helst, som godkänner föreningens syfte och stadgar, kan bli medlem i föreningen. Föreningens styrelse godkänner nya medlemmar enligt ansökan.

 

4.       Uppsägning av medlemsskapet

Medlemmen har rätt att avsluta medlemsskapet genom att meddela styrelsen eller dess ordförande skriftligen om detta, eller genom att meddela avslutandet av medlemsskap på ett protokollfört möte.

Styrelsen kan säga upp ett medlemsskap, om medlemmen inte har betalat sin förfallna medlemsavgift, eller på annat sätt inte uppfyllt de förpliktelser som denne förbundit sig till genom att bli medlem, eller om medlemmen genom sitt förfarande inom föreningen eller utanför den märkbart har skadat föreningen, eller inte längre uppfyller de medlemsvillkor som nämns i lagen eller föreningens stadgar.

 

5.       Anslutnings- och medlemsavgift

Höstmötet besluter den av medlemmarna krävda medlemsavgiftens och anslutningsavgiftens storlek.

6.       Styrelsen

Föreningens ärenden sköts av styrelsen, till vilken hör av höstmötet valda styrelseordföranden, två (2) övriga ordinära medlemmar och två (2) suppleanter.

Styrelsens verksamhetsår är ett kalenderår.

Styrelsen samlas enligt kallelse från ordföranden, eller i dennes frånvaro viceordföranden, när de anser att det finns orsak eller när minst hälften av styrelsens medlemmar kräver det.

Styrelsen är beslutsför när hälften av dess medlemmar, ordföranden eller viceordföranden inräknat, är närvarande. Omröstningar avgörs med majoriteten av rösterna. Om omröstningen blir oavgjord, är ordförandens röst avgörande, men i val är det lotten som avgör.

 

7.       Föreningens namnteckning

Föreningens namn tecknas enskilt av styrelsens ordförande, viceordförande, sekreterare eller kassör.

 

8.       Bokföringsperiod och revision

Föreningens bokföringsperiod är ett kalenderår.

Bokslutet och nödvändiga dokument samt styrelsens verksamhetsberättelse ska lämnas in åt revisorerna senast tre veckor före vårmötet. Revisorerna ska ge ett skriftligt utlåtande åt styrelsen senast två veckor före vårmötet.

 

9.       Föreningens möten

Föreningen håller två ordinarie möten varje år.

Föreningens vårmöte hålls i januari-maj och höstmötet i september-december på det datum som styrelsen slår fast.

Extra möten håller man, när föreningens möte så besluter, eller när styrelsen anser det nödvändigt eller när åtminstone en tiondedel (1/10) av föreningens röstberättigade medlemmar skickar ett skriftligt krav om saken till styrelsen. Mötet ska hållas inom trettio dygn från att kravet förelagts styrelsen.

På föreningens möten har varje medlem en röst.

Då mer än hälften av rösterna understöder en åsikt, blir detta föreningsmötets beslut. Om röstningen blir oavgjord så är det ordförandens röst som avgör. I val är det lotten som avgör.

 

10.   Sammankallning till föreningens möten

Styrlelsen ska skicka kallelse till föreningens möten åt alla medlemmar senast sju dygn före mötet, per e-post eller brev.

 

11.   Ordinära möten

            På föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:

1.       mötets öppnande

2.       val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3.       konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4.       godkännande av mötets föredragningslista

5.       genomgång av bokslut, verksamhetsberättelse och revisorernas utlåtande

6.       behandling av övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen

På föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:

1.       mötets öppnande

2.       val av mötets ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

3.       konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4.       godkännande av mötets föredragningslista

5.       godkännande av verksamhetsplan, budget över inkomster och utgifter samt anslutnings- och medlemsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret

6.       val av styrelsens ordförande, viceordförande och övriga medlemmar. Val av sekreterare och kassör inom eller utanför styrelsen.

7.       val av en eller två revisorer och vicerevisorer

8.       behandling av övriga ärenden som nämnts i möteskallelsen

Om en föreningsmedlem vill behandla ett ärende på föreningens höst –eller vårmöte, ska medlemmen meddela styrelsen skriftligen i god tid före mötet, så att ärendet kan antecknas i föredragningslistan.

12.   Ändring av föreningens stadgar och föreningens upphörande

Beslut om ändring av föreningens stadgar eller föreningens upphörande ska göras på föreningens möte där åtminstone tre fjärdedelar (3/4) röstat för förslaget. Av möteskallelsen ska det framgå att det är frågan om ändring av stadgarna eller föreningens upphörande.

Om föreningen upphör, används föreningens tillgångar för att främja föreningens syfte, på det sätt som bestäms av mötet som beslutar om föreningens upphörande. Om föreningen avvecklas används tillgångarna till samma syfte.

©2019 Hylätyt Lapset ry :: hyväntekeväisyys - avustus - yhdistys - suntuubi.com