Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

http://april-deti.ru/chhome.php

Hyväntekeväisyysyhdistys, joka auttaa Leningradin alueen lastenkoteja. Vapaaehtoiset järjestävät nimipäivä- ja uudenvuodenjuhlia, keräävät lastenkodeista lähteville Survival Kit -paketit (henkilökohtaiset tavarat ja tarvikkeet), sekä järjestävät lapsille käyntejä mm. Pietarin museoissa ja elokuvateattereissa.

Intenetsivuilla joka viikko kertomukset ja raportit siitä mitä on tehty tai tulossa, yhteystiedot lastenkodeista ja heidän tarpeistaan.

http://www.forum.littleone.ru/forumdisplay.php?f=109

Auttaa orpoja sairaaloissa. Jokaisessa lastenkotilapsia hoitavassa sairaalassa on oma koordinaattori. Hän kerää infoa tulevista vauvoista ja lapsista ja informoi tarpeista, seuraa ja kontrolloi onko apu tullut perille.

Myös heillä on pitkäaikaisia projekteja:

1. Auttaa lapsia löytämään uusi perhe (projekti “Lapset odottavat”)

2. Lastenhoitajan paikkojen luominen lasten sairaaloihin, tehtävänä lastenkodeista ja orpokodeista tuotujen lasten hoitaminen (projekti "Hoitajan työ");

 

«Петербургские родители» - это общественное движение, к которому может присоединится каждый человек, неравнодушный к проблемам сирот.

 Мы помогаем детям-сиротам в больницах и в специализированных детских учереждениях

У каждой больницы, в которой находятся сироты, есть свой координатор. В его задачи входит сбор информации о нуждах детей, сбор помощи в соответствии с этими нуждами и контроль за ее дальнейшим использованием. Мы сотрудничаем только с теми учреждениями, которые дают нам возможность контроля.

Мы ведем долгосрочные проекты:

1. направленные на помощь детям в обретении новых семей (проект "Дети ждут");

2. создание в детских больницах города сестринских постов по уходу за детьми из домов ребенка и детских домов, находящихся на лечении в больнице

Pietarin vanhemmat - sosiaalinen liike, johon voi liittyä joka ihminen,  joka on huolissa orpojen ongelmien takia.

http://www.otkazniki.spb.ru/ myös englanniksi!

http://www.otkazniki.spb.ru/en/404.html

Pietarin Hylätyt lapset, pääsivulla on tämän hetken tarpeet ja tapahtumat.

http://www.rusbereza.ru/index.html

Säätiön tavoitteena on auttaa vähävaraisia yksinhuoltajia, suurperheitä ja orpoja pärjäämään ja selviämään. Apu on sekä henkistä että materiaalista. Säätiö kerää ja tarkistaa tietoja ja vapaaehtoiset järjestöt ja ihmiset auttavat konkreettisesti perheitä tai lapsia. Kuukaudessa 300-500 postilähetystä saapuu perille.

 

Цель и смысл работы фонда - помочь выжить нищим многодетным и неполным российским семьям и детям-сиротам, оказавшимся на грани гибели, оказать им духовную, психологическую и материальную поддержку. Фонд собирает и проверяет информацию о нуждающихся, а наши добровольные помощники-благотворители, живущие по всей России и за границей, выбирают семью, собирают и отправляют им посылку. Ежемесячно 300-500 синих почтовых картонок несут отчаявшимся семьям помощь и надежду

http://www.homekid.ru/socialsecurity/nko.html

Kansalaisjärjestot – Sosiaalitoimistot ja palvelut (viranomaiset ja vapaaehtoiset)

 

Негосударственные некоммерческие организации - Социальные службы и услуги

http://www.sunfund.ru/

Auttavat lapsia, jotka jäävät ilman vanhempien huolenpitoa; avun piiriin kuuluvat vammaiset, väkivallan uhreiksi joutuneet, orvot ja vähävaraiset lapset. Toteuttavat yhteiskuntaan ja sosiaaliseen elämään sopeuttavia ohjelmia.

 

Помощь детям, оставшимся без попечения родителей, детям-инвалидам, жертвам насилия, сиротам и обездоленным, содействует реализации программ, направленных на их интеграцию в общество и социальную адаптацию.

http://everychild.ru/

Kansainvälinen hyväntekeväisyysjärjestö EveryChild (UK) auttaa lapsia 12 maassa. Toiminta noudattaa nelivuotista strategista suunnitelmaa (2007-2011), eli vähentää lasten määrä hoitolaitoksissa, ja kasvattaa lapsia perheissä. Organisaatio luo ja kehittää innovatiivisia palveluja itse tai yhteistyössä muiden non-profit -järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Pyrkii toteuttamaan uusia menetelmiä ja teknologioita sosiaalityössä ja lisäämään asiantuntijoiden osaamista parhaisiin Venäjän ja kansainvälisiin sosiaalityön kokemuksiin perustuen.

 

Международная благотворительная организация "Эвричайлд" (Великобритания) помогает детям в двенадцати странах мира. История "Эвричайлд" в России насчитывает более пятнадцати лет.

 Деятельность "Эвричайлд" в России проектно-ориентирована. Все проекты объединяет общая цель четырехлетнего стратегического плана (2007-2011гг.), а именно: снижение численности детей, попадающих в интернатные учреждения, и повышение численности детей, возвращенных в семьи.

 "Эвричайлд" оказывает профессиональную, методическую и финансовую поддержку службам, осуществляющим защиту прав детей и предоставляющим социальные услуги детям и семьям. Организация создает и развивает инновационные услуги самостоятельно или в партнерстве с другими НКО и государственными организациями, внедряет новые методы и технологии социальной работы, повышает квалификацию специалистов на основе передового российского и международного опыта социальной работы.

http://www.v-domike.ru/facts/

Tukea vanhemmille, jotka suunnittelevat lapsen ottamista lastenkodista. Apua ja tukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville. Paljon virallisia ja muita lastenkoteihin liittyviä linkkejä.

http://www.patronagspb.ru/

Maksullisia lastenhoitajia Pietarissa.

http://www.rodmost.ru/

Tavoitteena auttaa vaille vanhempien huolenpitoa jääneitä lapsia ja heidän uusia sijoitusperheitään jotta lapset voisivat jatkaa asumista perheessä.

Tavoitteen saavuttamiseksi ammattilaiset työntekijät kouluttavat ja tukevat perheitä, jotka ovat ottaneet lapsia lastenkodista. Kehittää viranomaisten kanssa toimintaa, joka auttaa ratkaisemaan orpo-ongelmaa Venäjällä ja Pietarissa. 

 

Цель нашей деятельности:

Помочь детям, лишенным родительского попечения, обрести новую принимающую семью и детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, которая может привести к утрате семьи - сохранить семейные связи.

Для достижения поставленных целей специалисты Фонда осуществляют профессиональную деятельность по обучению и сопровождению будущих принимающих родителей, поддерживают семьи с приемными детьми и семьи в трудной жизненной ситуации; ищут возможные пути объединения усилий с различными государственными и негосударственными организациями и разрабатывают программы и способы решения проблемы сиротства в Санкт-Петербурге и России.

http://www.detinashi.ru/

Tukee lapsia, jotka jäivät ilman vanhempien apua.

 

Преобразовывать настоящую и будущую жизнь детей, оставшихся без родителей, помогая и поддерживая их от А до Я.

http://www.ktoeslineya.ru/

Hyväntekeväisyyssäätiö "Kuka, jos en minä?" perustettiin vuonna 2007 kehittämään ja toteuttamaan sosiaalihankkeita tukemaan lapsia vaikeassa elämäntilanteessa, kuten sisäoppilaitoksessa asuvia orpoja.

Säätiön tarkoitus on luoda suotuisat olosuhteet orpolapsille koulussa ja  kehittää lasten kanssa työskentelevien ammattitaitoa. Tähtää pitkäaikaisen avun kehittämiseen koulutuksessa ja kasvamisessa. Tavoitteena kasvattaa lapselle vahva ja vapaa persoonallisuus, joka on varma valinnoistaan, sosiaalisesti suuntautunut, pyrki kehittämään itseään ja saavuttaa korkeat tavoitteet elämässä.

 

Благотворительный фонд «Кто, если не Ясоздан в 2007 году для разработки и практической реализации социальных проектов в сфере поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе оставшихся без попечения родителей, постоянно проживающих в сиротских учреждениях. Деятельность фонда «Кто, если не Янаправлена на создание благоприятных условий развития детей-сирот и повышение квалификации специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. На практике доказано, что невозможно оказать качественную помощь в виде единоразовых материальных пожертвований, поэтому мы придерживаемся принципов оказания комплексной всесторонней помощи в развитии, обучении и воспитании. Главное для насстановление сильной и свободной личности, уверенной в своем выборе, социально ориентированной, стремящейся к саморазвитию и достижению высоких жизненных целей.

http://fond.detskiedomiki.ru/

Ohjelma "Kids" on suunnattu lapsille lastenlaitoksissa ja perheille.
Tavoite: Luodaan tasavertaiset elämän olosuhteet lapsille, riippumatta perheen
olemassaolosta tai puuttumisesta, sekä fyysisistä ja psyykkisistä kyvyistä.

 

Программа «Дети» направлена на всестороннюю адресную помощь детям в детских учреждениях и семьях.   

Цель программы: Создание равных условий жизни детям, независимо от наличия семьи, а также физических и умственных способностей.

http://www.livefund.ru/

Hyväntekeväisyysyhdistys "Kaikki yhdessä” yhdistää yli 20 pientä säätiötä ja vapaaehtoisjärjestöä.

 

Благотворительное Собрание «Все вместе», объединившее более 20небольших частных фондов и волонтерских организаций.

http://vverh.su/

Keskus opiskeleville ja vastavalmistuneille orpokotien lapsille

 

Центр для воспитанников и выпускников детских домов

http://www.deti-life.ru/

Auttaa lapsia, joilla on syöpä- ja hematologisten syöpien ongelmia.

 

Помощь детям с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями.

http://musora.bolshe.net/

Päätavoite on jakaa tietoa ympäristöasioista niin tavallisille ihmisille kuin viranomaisillekin. Tekee selvityksiä ja kertoo kaatopaikkojen laajenemisesta, ympäristön säästämisestä ja jätteenkäsittelylaitoksista. Opettaa elinympäristön hoitoa ja kunnioittamista.

 

Основная миссия организации – изменить отношение к проблеме мусора на всех уровнях общественного сознания, от обычных граждан до государственных работников. Таким образом, решая вопросы разрастающихся мусорных свалок, загрязнения среды, строительства перерабатывающих заводов. И главный, он же первопричина всего вышеперечисленного - отсутствия культуры и понимания бережного отношения к месту собственного обитания.

http://www.danilovcy.ru

Vapaaehtoinen järjestö, joka auttaa orpolapsia ja sairaaloihin jätettyjä lapsia, sekä järjestää kirjevaihtoa vankien kanssa.

 

Организация волонтёрской работы с детьми-сиротами и детьми в больницах, переписка с заключенными, просветительская работа и т.д.

http://www.bbbsrussia.org

Isoveli- ja isosisko-ohjelma on osa kansainvälistä Big Brothers Big Sisters -järjestöä, joka auttaa vaikeissa tilanteissa eläviä lapsia.

 

Программа наставничества Старшие Братья Старшие Сестры в России (Big Brothers Big Sisters of Russia) - это часть международной программы Big Brothers Big Sisters, самой эффективной программы индивидуального наставничества для детей в трудной жизненной ситуации.

http://www.bf-sozidanie.ru/

Järjestää apua orpokodeille, lastenkodeille, vauvakodeille ja sisäoppilaitoksille, sairaaloille, sekä lapsille ja aikuisille, jotka väliaikaisesti ovat sairaaloissa ja  klinikoilla.

 

Помощь Детским домам, Домам ребенка, приютам и интернатам, больницам, а также детям и взрослым, находящимся на лечении в клиниках.

http://www.sos-dd.ru/

Perheenomainen kasvatuslaitos orpolapsille ja lapsille, jotka ovat jääneet ilman vanhempien huolenpitoa.

 

Семейная форма долгосрочного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

http://www.art-p.ru/

Auttaa vammaisia, järjestää luovaa terapiaa Syöpäosaston lapsipotilaille.

 

Помощь людям с ограниченными возможностями,  творческая терапия для детей отделения онкологии.

http://www.mosmil.org

Auttaa vanhuksia.

 

Помощь пожилым.

http://www.hereandnow.ru/

Auttaa orpolapsia

 

Помощь детям-сиротам.

http://www.hospicefund.ru

Aineellista ja sosiaalista tukea Ensimmäiselle Moskovan Hoitokodille (Hospis) ja muille Venäjän ja IVY-maiden hoitokodeille, joka toimivat hoitokotien filosofian mukaisesti.

 

Оказание материальной и социальной помощи Первому Московскому хоспису и другим хосписам на территории России и стран СНГ, работающим в соответствии с философией хосписов.

http://www.dorogavmir.ru/

Vuonna 1997 perustettu alueellinen julkinen organisaatio, joka auttaa psykoverbaalisista vaikeuksista kärsiviä lapsille ja heidän perheitään. Organisaatio kokoaa yhteen lapsiperheitä, joilla on erilaisia vammaisia lapsia.

Organisaation tarkoituksena on luoda ympäristö, jossa lapsi ja aikuinen henkisistä ja fyysisistä ongelmista huolimatta voisi elää kelvollista elämää, oppia, rentoutua ja työskennellä.

 

Межрегиональная общественная организация помощи детям с особенностями психоречевого развития и их семьям «Дорога в мир» создана в 1997 году и объединяет семьи, воспитывающие детей с различными нарушениями.
 
Целью организации является создание условий, при которых ребенок и взрослый с психическими и  физическими проблемами смог бы достойно жить, учиться, отдыхать и посильно работать. Мы хотим, чтобы в обществе постепенно сложился положительный образ семьи, где есть человек с нарушениями развития.

http://www.wildnet.ru/

Kansainvälinen vapaaehtoistyön keskus "Maaorava" on yksi tärkeimmistä ympäristövaikutusten koulutuskeskuksista, jotka auttavat Venäjän nuoria osallistumaan vapaaehtoistyöhön eri puolilla maailmaa.

 

Международный волонтерский центр "Бурундук" одна из главных программ Эколого-просветительского центра "Заповедники". Мы помогаем российской молодежи участвовать в добровольческих проектах по всему миру.

http://www.perspektiva-inva.ru/

Vammaisten järjestö "Perspectiva" on perustettu vuonna 1997.

Toteuttaa hyvään elämänlaatuun tähtääviä koulutushankkeita, järjestää oikeudellista tukea, työllisyyttä, urheilua, seurustelua ja vapaa-ajan harrastuksia vammaisille.

 

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» создана в 1997г.

Мы добиваемся полного включения людей с инвалидностью во все сферы жизни общества и улучшения качества их жизни. Для этого мы реализуем проекты, связанные с образованием, юридической поддержкой, трудоустройством, спортом, общением и досугом людей с инвалидностью.

http://jyravlik.ru/

Auttaa lastenkotien lapsia järjestämään aikuiselämänsä lastenkodin jälkeen. Antaa rahallista apua, juristi- ja psykologiapua. ”Äidinkoti” –keskus yksinhuoltajaäideille, joilla on orpotausta.  Siellä nuoret äidit oppivat pärjäämään arkielämässä lasten kanssa, kasvattamaan omia lapsia.

Vapaaehtoiset kehittävät lasten taitoja, jotka ovat hyödyllisiä heille aikuisena.

 

Мы помогаем выпускникам детских домов наладить свою взрослую жизнь, предоставляя им материальную, юридическую и психологическую поддержку. Наш центр "Мамин домик" - приют для матерей-одиночек из числа сирот, где наши юные мамы учатся жить и растить своих детей, сами справляться с трудностями.
Наши волонтеры проводят программы социализации в детских домах и школах-интернатах, развивая в детях умения и навыки, которые пригодятся им во взрослой жизни.

http://www.club-volonterov.ru/

Yhteisö samanhenkisiä ihmisiä, joita yhdistää halu tukea lapsia lastensairaaloissa.

 

Клуб волонтёров» – это сообщество единомышленников, объединенных желанием поддержать воспитанников детских медико-социальных учреждений, волею судьбы, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

 

Sivulatauksia: 1393

©2019 Hylätyt Lapset ry :: hyväntekeväisyys - avustus - yhdistys - suntuubi.com